Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.

 
 
ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI
 
Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. ma zastosowanie do danych otrzymanych:
poprzez formularze elektroniczne, w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli firmę LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach targów lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.). Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.
 
Administrator, przedstawiciel administratora, inspektor ochrony danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firmę LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. z siedzibą przy ul. Towarowej 35, 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Katowicach pod numerem KRS 115770, NIP 646-000-85-84.
 
Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
 
LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. 
ul. Towarowa 35
43 – 100 Tychy
Polska
 
iod@laska.com.pl
tel.  +48 (32) 326 24 50
 
Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty
Firma LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. mogą otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie targów branżowych) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).
 
W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych firmie LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.
 
W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, firma LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. zbieraj zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia towaru handlowego w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.
 
Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są przez firmę LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. w określonych poniżej celach. 
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu. 
 
I.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
 
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a firmą LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
 
II.
CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
    
Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym bądź papierowym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. do celu kontaktów biznesowych. 
 
Przedstawiciele firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., zaproszenia na spotkanie lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.
 
W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 
III.
CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)
 
W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
 
V.
CEL: organizacja i promocja eventu, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
 
W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez firmę LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, hotelom oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. 
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków poprzez organizację eventów.  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 
VI.
CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy firmą LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
 
W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy firmą LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 
VII.
CEL: współpraca z partnerem firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
 
W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których dystrybucja odbywa się przez sieć partnerów firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu partnerowi. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan potencjalnym lub obecnym klientem spółki z Grupy Comarchfirmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest/będzie Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje.
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, rozwój działalności i rozwój sieci stałych partnerów.  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 
VIII.
CEL: kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., 
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)
 
W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.. W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnieciach firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O..
 
Podjęcie kontaktów z przedstawicielem firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty. W przypadku wyrażenia zgody - zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 
IX.
CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora
    
W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. udział w szoleniu). 
 
X.
CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów
 
Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione firmie LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko firmie LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie firma LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.
 
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.
 
Konsekwencje niepodania danych
W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, udziału w evencie.
 
W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.
 
W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z firmą LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
 
Uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :
 
dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania danych;
przenoszenia danych;
sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź
z uzasadnieniem odmowy.
 
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.
 
Zwracamy uwagę na to, że :
prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:
 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
 
Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich
Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O., jednak są dostępne zdalnie dla niektórych pracowników firmyLASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.
W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa w UE, w którym prowadzi działalność firma LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.
 
Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi firma LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O..
 
W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu lub w innym wydarzeniu - Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu. 
 
W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, firma LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).
 
Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie
z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
Nota prawna
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych firmy LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O..
Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem.
 
IOD Firma LASKA Technika Przemysłowa Sp. Z O.O.